Karta informacyjna przedsięwzięcia: co to jest i co musi zawierać?

Każda inwestycja, która może mieć potencjalny wpływ na otoczenie i środowisko wymaga stworzenia karty informacyjnej przedsięwzięcia. Dokument zawiera niezbędne informacje o planowanej inwestycji: wielkość, zakres działania i oczywiście zakres ingerencji w środowisko naturalne. Zobacz czym jest karta informacyjna przedsięwzięcia i co dokładnie powinna zawierać.

Karta informacyjna przedsięwzięcia: co to jest?

Karta informacyjna przedsięwzięcia, w skrócie KIP to dokument zawierający niezbędne informacje o planowanej inwestycji i jej potencjalnym wpływie na najbliższe otoczenie. KIP przygotowuje się w związku z planowaną inwestycją i dołącza do wniosku o wydanie decyzji środowiskowej. Bez tych dwóch elementów wzniesienie nieruchomości będzie niemożliwe. Karta informacyjna przedsięwzięcia jest pierwszym dokumentem, który zawiera kompleksowy opis głównych założeń planowanej inwestycji. KIP możesz stworzyć samodzielnie, jednak lepiej zlecić wykonanie dokumentu specjalistom. Specjaliści z zakresu oceny oddziaływania przedsięwzięć na środowisko, sporządzą szczegółową i dokładną KIP. Nie wiesz kogo wybrać? Zobacz karta informacyjna przedsięwzięcia Bydgoszcz

Co musi zawierać karta informacyjna przedsięwzięcia?

Zakres informacji, które muszą znaleźć się w KIP został określony ustawą 3 października 2008 roku. Pełna nazwa dokumentu to: Ustawa o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. Według niej w karcie informacyjnej przedsięwzięcia muszą znaleźć się dane dotyczące: 

    • Rodzaju, cechy, skali oraz położenia inwestycji. W tym podpunkcie musisz przedstawić rodzaj inwestycji, np. czy będzie to dom użytku rodzinnego, farma fotowoltaiczna, czy skup złomu itp. Następnie podaj istotne parametry techniczne oraz uwzględnij dokładne położenie planowanej inwestycji. Nie możesz zapomnieć także o skali inwestycji, wykorzystaniu zasobów naturalnych i terminów przedsięwzięcia (data rozpoczęcia oraz zakończenia).
    • Powierzchni jaką będzie zajmować nieruchomość oraz  dotychczasowy sposób jej wykorzystywania i pokrycie roślinnością nieruchomości. Tutaj musisz określić wymiary działki oraz jaką powierzchnię będą zajmować wszystkie planowane zabudowania. 
    • Rodzaju technologii, która będzie stosowana w ramach przedsięwzięcia.
    • Rozwiązań chroniących środowisko. Jest to kluczowa informacja, która przekłada się na wydanie decyzji środowiskowej. 
    • Rodzaju oraz planowanej ilości wprowadzanych do środowiska substancji lub energii przy zastosowaniu rozwiązań chroniących środowisko.

 

Dodaj komentarz