Kto faktycznie płaci podatek od sprzedaży/zakupu mieszkania?

Aby odpowiedzieć na to pytanie, czy podatek od przeniesienia praw płaci sprzedający czy kupujący, musimy przyjrzeć się regulacjom prawnym, które definiują tę materię praktyki w zakresie sprzedaży nieruchomości.

Reklama: Nowe mieszkania na sprzedaż Bydgoszcz

Prawo stanowi, że sprzedający jest zobowiązany do zapłaty podatku od przeniesienia praw do mieszkania. Ustawa o podatku od nieruchomości stanowi, że podatek od przeniesienia praw musi zapłacić sprzedający nieruchomość. Jednak w większości przypadków odpowiedzialność ponosi kupujący. W przypadku, gdy kupujący i sprzedający uzgodnili, że kupujący zapłaci ten podatek, obowiązek ten powinien zostać określony w umowie sprzedaży nieruchomości.

Nawet gdy umowa sprzedaży nieruchomości stanowi, że nabywca zapłaci ten podatek, rozstrzygnięcie i tak będzie w imieniu sprzedającego, ponieważ w tym przypadku prawnie uznaje się go za podatnika, a nabywcę wskazano jako dłużnika solidarnego. W praktyce oznacza to, że w przypadku nieuiszczenia podatku przez kupującego zostanie wszczęta egzekucja wobec sprzedawcy, który będzie zobowiązany do jego uiszczenia, a następnie zażąda od kupującego zwrotu wpłaconej kwoty. Zeznanie podatkowe składane dla celów podatku od przeniesienia praw również musi być wystawione na sprzedawcę.

W praktyce wszystko działa inaczej

Wszystko, o czym do tej pory wspomnieliśmy, odnosi się do prawnego uregulowania tego zadania, podczas gdy w praktyce zwykle dzieje się inaczej. Najczęściej podatek ten zapłaci nabywca, natomiast sprzedawca upoważni go w ramach umowy sprzedaży lub prawa specjalnego do złożenia zeznania podatkowego w jego imieniu i na jego rachunek oraz do reprezentowania go w procesie ustanawiania i opłacania prawa przenoszącego prawa bezwzględne.

Zwolnienie podatkowe dla kupujących pierwsze mieszkanie

Ciekawostką w tej historii jest prawo do zwolnienia podatkowego, które wspomniana ustawa określa dla tych, którzy kupują swoje pierwsze mieszkanie. Prawo stanowi, że sprzedawca musi zapłacić podatek, a następnie wymienia prawo kupującego do zwolnienia z podatku. wydaje się, że sama ustawa dostrzega częstą praktykę polegającą na tym, że nabywcy biorą na siebie to zadanie i otrzymują tę korzyść w postaci zwolnienia podatkowego.

Zwróć uwagę podczas sporządzania umowy sprzedaży nieruchomości

Jak ustaliliśmy, zależy to od umowy pomiędzy sprzedającym a kupującym, na których spoczywa odpowiedzialność za zapłatę podatku od przeniesienia praw. Jeżeli umowa sprzedaży nieruchomości nie zawiera artykułu stanowiącego inaczej, ciężar zapłaty będzie domyślnie spoczywał na sprzedawcy, ponieważ w tym procesie jest on prawnie zdefiniowany jako podatnik. Dlatego ważne jest, aby przy konstruowaniu umowy sprzedaży nieruchomości zwrócić uwagę na tę kwestię i polegać na profesjonalnym pośredniku w obrocie nieruchomościami oraz pełnomocniku.

Dodaj komentarz