Zameldowanie – czy jest obowiązkowe?

Zameldowanie - czy jest obowiązkowe?

W styczniu 2018 roku miał zostać zniesiony obowiązek meldunkowy. Jednak ustawodawca postanowił, że będzie on nadal obowiązywał lecz z pewnymi udogodnieniami – mianowicie będzie to możliwe drogą elektroniczną.

Zameldowanie – czy jest obowiązkowe?

Nowe regulacje zawarto w ustawie z 27 października 2017 r. o zmianie ustawy o ewidencji ludności, która weszła w życie 1 stycznia 2018 r. Jak prędzej wspomniano uchylono nią przepisy przewidujące zniesienie obowiązku meldunkowego, co miało nastąpić od początku tego roku. Uzasadnieniem ustawy jest to, że gromadzenie danych o miejscu zamieszkania ma kluczowe znaczenie dla prawidłowej realizacji konstytucyjnych i ustawowych zadań oraz obowiązków administracyjnych wobec obywateli. Przewidziano jednak wprowadzenie uproszczeń przy wykonywaniu obowiązku meldunkowego, przez umożliwienie dokonywania wszystkich czynności z tego zakresu w formie elektronicznej.

W nowych przepisach zawarto też zasadę nadawania PESEL cudzoziemcom dokonującym zameldowania na pobyt stały lub czasowy na terytorium Polski, co wiąże się z likwidacją rejestrów zamieszkania cudzoziemców, o czym wspomnimy poniżej.

Meldunek w formie dokumentu elektronicznego

Nowe przepisy przewidują możliwość dopełnienia obowiązku meldunkowego w formie dokumentu elektronicznego, co będzie dużym ułatwieniem dla większości ludzi. Do tej pory elektronicznie można było dokonać tylko wymeldowania się z miejsca pobytu stałego lub czasowego bądź zgłoszenia wyjazdu poza granice Polski i powrotu z wyjazdu zagranicznego. Jeżeli jesteś obywatelem polskim to dokonując zameldowania, musisz przedstawić potwierdzenie pobytu w lokalu dokonane przez właściciela lub inny podmiot dysponujący tytułem prawnym do lokalu oraz dokument potwierdzający tytuł prawny tego właściciela lub podmiotu. W sytuacji, gdy zameldowanie następuje w formie elektronicznej, do formularza dołącza się potrzebne dokumenty w postaci elektronicznej. W razie niemożności uzyskania wymaganego dokumentu (np. potwierdzającego tytuł prawny) w postaci elektronicznej, dopuszczono dołączenie odwzorowania cyfrowego (skanu) tego dokumentu. W przypadku uzasadnionych wątpliwości organu gminy (np. wobec słabej jakości skanu), może on zażądać okazania oryginału dokumentu.

W przypadku cudzoziemców, jak prędzej wspomniano wprowadzono zasadę nadawania PESEL wszystkim dokonującym zameldowania na pobyt stały lub czasowy na terytorium Polski, z wyjątkiem tych, których pobyt w Polsce ma charakter krótkotrwały lub tranzytowy.

Nowe przepisy mają na celu przyspieszenie i ułatwienie wszelkich formalności związanych z obowiązkiem meldunkowym.

Dodaj komentarz