Co to miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego i jak go uzyskać?

Co to jest miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego?

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego (MPZP) to dokument planistyczny, który określa sposób zagospodarowania przestrzennego danej części miasta lub gminy. MPZP zawiera informacje dotyczące przeznaczenia terenów pod różnego rodzaju zabudowę, infrastrukturę oraz zielenią publiczną. Plan ten reguluje również kwestie dotyczące zasad i warunków zabudowy oraz użytkowania terenów. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego jest ważnym narzędziem dla samorządów do planowania i rozwoju przestrzennego swoich obszarów, pomaga też w rozwiązywaniu problemów związanych z zagospodarowaniem terenów oraz ochroną środowiska.

Kiedy potrzebny jest miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego?

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego jest potrzebny wtedy, gdy chce się przeprowadzić jakiekolwiek zmiany w sposobie zagospodarowania przestrzennego danego obszaru. Przykłady takich zmian mogą obejmować:

  • Budowę nowych budynków lub zmianę ich przeznaczenia,
  • Zmianę zasad zabudowy,
  • Zmianę przeznaczenia terenów pod różnego rodzaju infrastrukturę (np. drogi, linie komunikacyjne),
  • Zmianę zasad korzystania z terenów zieleni publicznej.

W celu przeprowadzenia powyższych zmian konieczne jest uzyskanie pozytywnej opinii na podstawie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego. Bez niej nie można przeprowadzić budowy lub dokonać zmian w sposobie korzystania z danego terenu.

Jak uzyskać miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego?

W Urzędzie Miasta lub Gminy:

Plan można uzyskać w Urzędzie Miasta lub Gminy, w której znajduje się obszar objęty planem.
Informację o dostępności planu można uzyskać kontaktując się z Wydziałem Architektury lub Planowania Przestrzennego.

W internecie:

Plan może być dostępny na stronie internetowej gminy lub miasta, w dziale “Planowanie przestrzenne”.

W archiwach:

Plan można również znaleźć w Archiwum Państwowym, w Wojewódzkim Archiwum Państwowym lub w innych archiwach państwowych. W celu uzyskania planu należy zwrócić się do odpowiedniego archiwum z prośbą o wydanie kopii planu. Należy pamiętać, że uzyskanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego może wymagać spełnienia pewnych formalności, takich jak przedstawienie odpowiedniego zaświadczenia lub uiszczenie opłaty. W razie wątpliwości należy skontaktować się z odpowiednim urzędem lub instytucją w celu uzyskania wyjaśnień.

Jeśli planujesz uzyskać pozwolenie na budowę…

Jeżeli w najbliższym czasie planujesz uzyskać pozwolenie na budowę, powinien zainteresować Cię również dokument zwany Warunkami Zabudowy (WZ).

Dokument Warunki Zabudowy (WZ) to dokument, który określa warunki zabudowy działki, tj. warunki techniczne, jakim powinna odpowiadać zabudowa i zagospodarowanie działki oraz infrastruktura techniczna, którą należy wybudować przed rozpoczęciem inwestycji. Warunki te uwzględniają regulacje zawarte w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego oraz w innych obowiązujących przepisach prawa, takich jak przepisy dotyczące ochrony środowiska, bezpieczeństwa i zdrowia, ochrony przeciwpożarowej, czy też przepisy dotyczące infrastruktury technicznej.

Dokument Warunki Zabudowy jest wydawany przez właściwy organ administracji architektoniczno-budowlanej, w zależności od lokalizacji inwestycji. Zawiera on m.in informacje dotyczące:

  • rodzaju i wielkości budynku,
  • przeznaczenia budynku,
  • warunków związanych z zagospodarowaniem terenu,
  • warunków związanych z infrastrukturą techniczną,
  • warunków dotyczących ochrony środowiska,
  • warunków dotyczących bezpieczeństwa pożarowego.

Dokument Warunki Zabudowy jest niezbędny do uzyskania pozwolenia na budowę. Nie jest on dokumentem planistycznym lecz administracyjnym.

Dodaj komentarz