Pozwolenie na budowę, a zgłoszenie budowy.

Planując rozpoczęcie budowy domu jednym z pierwszych kroków, jakie należy podjąć jest uzyskanie pozwolenia na budowę. Dopiero po jego otrzymaniu można przystąpić do robót budowlanych. Wszelkie czynności wykonane przed uzyskaniem pozwolenia są samowolą budowlaną. Istnieją dwie możliwości uzyskania zgody na budowę domu: pozwolenie na budowę oraz zgłoszenie budowy. Zgłoszenie budowy jest prostsze niż uzyskanie pozwolenia, jednak samo zgłoszenie nie zawsze wystarczy. 

Pozwolenie na budowę

Kiedy konieczne jest uzyskanie pozwolenia na budowę? W dwóch przypadkach: 

  1. gdy obszar oddziaływania zaprojektowanej nieruchomości wykracza poza działkę, na której ma zostać wybudowany (architekt sprawdza m.in. czy planowany budynek nie wpłynie na ograniczenie dopływu światła na istniejący już budynek znajdujący się na działce sąsiedniej, określa odległość planowanego budynku od granicy działki i budynków sąsiadujących), 
  2. gdy działka znajduje się na terenie objętym ochroną przyrody. 

Aby wniosek o pozwolenie na budowę był kompletny należy złożyć razem z nim komplet niezbędnych dokumentów, w tym:

  • 4 egzemplarze projektu budowlanego;
  • oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością;
  • wypis z rejestru gruntów dla działki, na której planowana jest budowa, a także dla działek z nią sąsiadujących;
  • warunki techniczne dla dostawy mediów;
  • w niektórych przypadkach wymagana jest również decyzja o warunkach zabudowy.

Po skompletowaniu wszystkich wymaganych dokumentów i złożeniu wniosku w starostwie powiatowym, urząd ma czas do 65 dni na wydanie decyzji. W przypadku stwierdzenia braków w złożonym wniosku, starostwo zażąda ich uzupełnienia we wskazanym terminie. 

Po otrzymaniu i uprawomocnieniu się pozwolenia, inwestor ma 3 lata na rozpoczęcie budowy.

Zgłoszenie budowy

Zgłoszenie, podobnie jak wniosek o pozwolenie na budowę, należy złożyć w starostwie powiatowym. Oprócz samego zgłoszenia wymagane jest oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością. W niektórych przypadkach wymagany może być szkic planowanych robót. 

Urząd może wnieść sprzeciw do wniosku w przypadku gdy uzna, że wymagane jest uzyskanie pozwolenia na budowę lub gdy zgłoszenie jest niekompletne. W przypadku uznania zgłoszenia za niekompletne inwestor otrzymuje wezwanie do uzupełnienia braków w określonym terminie.

Przy zgłoszeniu występuje tak zwana “milcząca zgoda”. Oznacza to, że jeśli w ciągu 30 dni od dokonania zgłoszenia urząd nie wniesie sprzeciwu, można przystąpić do prac budowlanych. Muszą się one rozpocząć w ciągu trzech lat od dokonania zgłoszenia. Po upływie tego terminu budowę należy ponownie zgłosić.

Dodaj komentarz